Kontaky-modul

Strategie CLLD MAS - Střední Polabí byla schválena 24. listopadu 2017. Pro region to znamená 78 milionů navíc, které přitečou z evropských fondů.  Rozdělovat je budeme prostřednictvím výzev, které začneme vyhlašovat v roce 2018.

Strategie CLLD obsahuje tři programové rámce, které se liší svým tematickým zaměřením. Starají se o ně i rozdílná ministerstva. Jsou to Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Zaměstnanost a Program rozvoje venkova (PRV). Každý operační program je tvořen opatřeními, která už jsou zcela konkrétně zaměřená (např. bezpečná doprava, infrastruktura pro vzdělávání, zemědělství, atp.)

Přehled všech opatření i s přiřazenou částkou (alokací) najdete v článku.

Podrobnější popis jednotlivých opatření najdete ve strategické části strategie CLLD a ve finančním a indikátorovém plánu.

Realizace všech projektů musí probíhat na území MAS.

Plán výzev na rok 2018 najdete v harmonogramu výzev.

Žadatelé vypracují žádost o podporu v souladu s výzvou MAS, kterou podávají prostřednictvím systému MS 2014+. V průběhu přípravy žádosti mohou využít bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Veškeré potřebné informace jsou k nalezení v textu výzvy a v navazující dokumentaci MAS i řídicího orgánu.

Postup pro hodnocení a výběr projektů se mírně liší v závislosti na operačním programu. Podrobně je popsán v patřičné dokumentaci:

IROP 

Interní postupy IROP 2021 – verze 1.2 

Interní postupy - 2019 - archiv

Interní postupy (PDF) - archiv

Přílohy (zip)

 


IROP

Integrovaný regionální operační program má ve své péči Ministerstvo pro místní rozvoj. Podporuje vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V naší strategii obsahuje celkem pět opatření, která většinou podporují rekonstrukce a výstavbu.


Opatření 1 – Bezpečná doprava
Opatření podporuje výstavbu cyklotras a rekonstrukci cyklostezek. Součástí projektů může být i výsadba zeleně v jejich okolí a místa pro parkování kol.
Celková částka podpory: 5.985.600 Kč


Opatření 2 – Podpora složek IZS
Opatření podporuje nákup techniky pro hasiče (velkokapacitní cisterny) a zodolnění hasičské zbrojnice v ORP.
Celková částka podpory: 16.150.000 Kč


Opatření 3 - Infrastruktura pro vzdělávání
Opatření podporuje rozvoj infrastruktury zařízení péče o děti do 6 let (předškolní výchova a vzdělávání) a dále rozvoj a zachování vysoké kvality vzdělávání v našem území. Plánujeme podpořit jednu dětskou skupinu, jednu mateřskou školu, dvě školská zařízení a jeden subjekt celoživotního vzdělávání.
Celková částka podpory: 17.546.500 Kč


Opatření 4 – Komunita
Opatření podporuje rozvoj infrastruktury komunitních center. Plánujeme podpořit tři komunitní centra, která zároveň tvoří zázemí pro sociální služby podle zákona 108/2006 Sb.
Celková částka podpory: 11.020.000 Kč


Opatření  5 - Sociální podnikání
Opatření podporuje vznik a rozvoj sociálních podniků. Plánujeme podpořit dva sociální podniky, které dohromady zaměstnají minimálně tři osoby ohrožené na trhu práce.
Celková částka podpory: 3.800.000 Kč

 
Zaměstnanost
Na operační program Zaměstnanost dohlíží Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podporuje například zaměstnanost, další vzdělávání a sociální začleňování. Součástí naší strategie jsou tři opatření.


Opatření 6 – Sociální práce
Opatření je zaměřeno na provoz komunitních center, kde budou mít současně zázemí i poskytovatelé registrovaných sociálních služeb. Plánujeme podpořit dvě komunitní centra.
Jaký je rozdíl oproti podpoře z IROPu? IROP je zaměřený na investiční dotace, můžete ho proto využít pro nákup a rekonstrukci prostor. Zaměstnanost na druhou stranu podporuje provoz. Obě opatření se dají kombinovat.
Celková částka podpory: 3.672.000 Kč


Opatření 7 – Sociální podnikání
Opatření podporuje provoz nově vzniklých (příp. rozšířených) sociálních podniků. Plánujeme podpořit jeden sociální podnik. Rozdíl oproti IROPu je stejný jako v případě komunitních center. I zde platí, že je možné obě opatření kombinovat.
Celková částka podpory: 2.329.000 Kč


Opatření 8 – Služby pro zaměstnanost ohrožených skupin
Opatření podporuje rozvoj prorodinné infrastruktury, v našem případě školní klub a příměstské tábory. Plánujeme podpořit jeden školní klub a 10 turnusů příměstských táborů.
Celková částka podpory: 5.220.000 Kč


PRV

O Program rozvoje venkova se stará Ministerstvo zemědělství. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. V naší strategii obsahuje celkem 7 opatření, které se však v případě PRV nazývají fiche.


Fiche 9 – Podpora místních výrobků
Fiche podporuje investice na zpracování místních výrobků a jejich uvádění na trh.
Celková částka podpory: 2.146.000 Kč


Fiche 10 – Neproduktivní investice v lesích
Fiche podporuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa, například stezky pro turisty, herní a naučné prvky, odpočívadla, ale i další prvky.
Celková částka podpory: 751.000 Kč


Fiche 11 – Zemědělství
Fiche podporuje zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělských podniků, zejména hmotné i nehmotné investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu.
Celková částka podpory: 4.000.000 Kč


Fiche 12 – Nezemědělské podnikání na venkově
Fiche podporuje investice na vznik a rozvoj nezemědělských podnikatelských činností. Plánujeme podpořit především podnikatelské aktivity, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu.
Celková částka podpory: 3.962.700 Kč


Fiche 13 – Voda v krajině
Fiche podporuje realizaci preventivních opatření před povodňovými situacemi.
Celková částka podpory: 900.000 Kč


Fiche 14 – Projekty spolupráce
Projekt spolupráce realizuje přímo MASka. Projektem plánujeme podpořit místní cestovní ruch.
Celková částka podpory: 586.150 Kč


Fiche 15 – Polní cesty
Fiche podporuje rekonstrukci a výstavbu polních cest, stejně jako obnovu a výstavbu souvisejících objektů a technického vybavení.
Celková částka podpory: 524.940 Kč


Využijte bezplatných konzultací kanceláře MAS.

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates