Kontaky-modul

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo jejich likvidace.
Zpracovávat osobní údaje může buď správce, nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj. Zpracovatelem je pak ten, kdo zpracovává osobní údaje na základě smluvního vztahu se správcem.
Správcem vašich osobních údajů je MAS - Střední Polabí, z. s. se sídlem Plantáž č. p. 402/8, Brandýs nad Labem, PSČ 25001,(dále jen MAS) IČ: 01350935,  zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 25278 (dále jen „MAS“).

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje a zvláštní osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci smluvního vztahu, oprávněného zájmu správce, právních důvodů atd.), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.
1. Identifikační a kontaktní údaje – jedná se o jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště, druh, číslo a platnost průkazu totožnosti, telefonní číslo, číslo faxu, e-mailová adresa či jiný obdobný kontaktní údaj, u klienta podnikající fyzické osoby též IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou IP adresa klientem používaného počítače, podpisový vzor, číslo účtu, které MAS pro klienta vede a jiné specifické autentizační údaje sjednané klientem a MAS.
2. Vzhledem k zákonné povinnosti řádné identifikovat klienty MAS zpracovává údaje o průkazech totožnosti klientů v rozsahu druh a číslo průkazu, na základě výslovného souhlasu klienta pak MAS může pořizovat kopie těchto průkazů.
3. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy s klientem – jedná se zejména o údaje nutné k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a údaje zjišťované pro posouzení finančního rizika obchodu.
4. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv a vzniklých činností MAS – tyto vznikají po poskytnutí produktu či služby klientovi, a jsou to např. doba trvání smlouvy, stav pohledávek MAS za klientem, stav pohledávek klienta za MAS, čísla účtů apod.
5. Záznam komunikace s klientem – MAS může monitorovat a zaznamenávat vybranou komunikaci s klientem, zejména telefonické hovory a e-mailovou komunikaci. V případě pořizování záznamů telefonických hovorů je o tomto klient informován. Obsah této komunikace je důvěrný a je užíván výhradně pro účely dodržování právních a smluvních povinností, ochrany práv a právy chráněných zájmů a pro účely péče o klienty.
MAS nezpracovává osobní údaje spadající mezi zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tzv. citlivé údaje (jakou jsou zejména údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení, nebo údaje o sexuálním životě či orientaci fyzické osoby), vyjma údajů o zdravotním stavu, elektronického podpisu získaného při uzavírání nebo změně smluvního vztahu elektronickou formou.
 
Souhrnně se tak jedná nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:
•    Titul
•    Jméno
•    Příjmení
•    Rodné číslo
•    Datum narození
•    Bydliště / adresa
•    Číslo pasu
•    Číslo ŘP
•    Číslo OP
•    Mobilní telefon nebo jiné telefonní číslo
•    Email
•    RČ
•    Audio záznam
•    Video záznam    
•    Fotografie
•    Číslo účtu
•    Zdravotní pojišťovna        
•    Podpis
a dále údaje, které od vás získáme tím, že využíváte naše online služby:
•    IP adresa
•    soubory cookies (v případě online služeb)
•    případně jiný online identifikátor

3. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?
Při zpracování vašich osobních údajů MAS dodržuje následující základní zásady:
1. Osobní údaje klientů jsou MAS zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. MAS zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních povinností, resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.
2. Osobní údaje klientů jsou chráněny a jsou zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou v MAS dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
3. MAS informuje své klienty o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.


4. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Zajišťujeme takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.
Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.


5. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?
Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.
Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat.


6. Jak a jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?
Způsob, kterým MAS zpracovává osobní údaje klientů, zahrnuje manuální i automatické zpracování v informačních systémech MAS. Jedním ze způsobů zpracování je též částečné vyhodnocování (profilování), při kterém může dojít k vytváření odvozených osobních údajů klienta. Profilování je prováděno za účelem dodržení právních povinností, k plnění smlouvy s klientem či k ochraně práv klienta nebo třetích osob.
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány zejména zaměstnanci MAS a dále též zástupci MAS. Se zmocněnými zástupci má MAS uzavřen vždy smluvní vztah zaručující stejné standardy pro zpracování osobních údajů jaké dodržuje sama MAS.
Osobní údaje klientů MAS zpracovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. MAS průběžně posuzuje, zda trvá potřeba zpracovávat osobní údaje pro určitý účel. Pokud již takový účel neexistuje, jsou osobní údaje likvidovány či vymazávány. Obecně platí, že osobní údaje klientů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále je MAS oprávněna takové údaje zpracovávat pouze tehdy, pokud pro to existuje důvod daný platnou právní úpravou nebo samotnou smlouvou. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu uděleného klientem zaniká právo MAS zpracovávat takové údaje dobou, na kterou byl souhlas udělen, anebo odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů.


7. Na základě, čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás z platné legislativy. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů, uvádíme výše.

A. Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta
Osobní údaje klienta může MAS zpracovávat bez jeho souhlasu z níže uvedených důvodů:
(1)   Plnění smluvních povinností vyplývajících ze smlouvy s klientem za účelem
a)    uskutečnění obchodu s klientem a dodržování smluvních povinností tak, aby bylo možné uzavřít a plnit smlouvu,
b)    nabízení produktů a služeb MAS, které souvisí s uzavřeným obchodem.
(2)   Plnění zákonných a jiných právních povinností, které spočívají zejména
a)    v plnění povinnosti MAS postupovat s obezřetností,
b)    v prevenci podvodného jednání, kterému mohou být klient či MAS vystaveni,
c)    v plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci,
d)   ve vzájemném informování věřitelských subjektů o záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů z hlediska schopnosti plnit smluvní závazky,
e)    v plnění požadavků vyplývajících z legislativy upravující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a proti financování terorismu,
f)     v plnění povinností vyplývajících ze zákona o archivnictví.
(3)   Ochrana práv a právem chráněných zájmů, kde se jedná zejména o zpracování osobních údajů v případě
a)    vedení soudních sporů či jiné sporné agendy,
b)    vymáhání pohledávek,
c)    realizace zajištění nebo jiného uplatňování práv MAS,
d)    postupování pohledávek za klienty.


B. Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta
Jedná se o situace, kdy klient dobrovolně poskytne souhlas ke zpracování jím poskytnutých nebo jinak získaných údajů ze strany MAS za určitým účelem. Takový souhlas klienta může být kdykoliv odvolán, přičemž o této možnosti a způsobu odvolání uděleného souhlasu bude klient vždy ze strany MAS poučen.
Na základě souhlasu klienta zpracovává MAS osobní údaje za účelem
a) péče o klienty, kdy jde o činnosti, které nepředstavují plnění smlouvy ani jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které spočívají ve výzkumech trhu, nebo monitoringu chování klientů v souvislosti s nabízenými službami,
b) vzájemného informování mezi věřitelskými subjekty o záležitostech týkajících se bonity, důvěryhodnosti nebo platební morálky klientů, pokud pro takový způsob nemá MAS oporu v plnění zákonných či jiných povinností,
c) nabízení produktů a služeb MAS nebo jiných subjektů, a to různými způsoby (poštou, telefonicky, elektronickými prostředky, webovými aplikacemi), pokud pro toto nabízení nemá MAS podloženo plnění, smluvních či jiných povinností; v této souvislosti mohou být údaje poskytnuty třetím osobám za účelem nabízení produktů a služeb těchto třetích osob.

8. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?
Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.
V této souvislosti pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.
Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a osobní údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

9. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Jak bylo uvedeno výše, kromě účelů daných pro zpracování osobních údajů plněním smluvních, zákonných či jiných právních povinností, může MAS zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem klienta. Takový souhlas není klient povinen MAS udělit a zároveň je oprávněn takový souhlas kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Pokud klient odvolá udělený souhlas, může tím být omezen jeho přístup, dostupnost či informace k určitým službám či produktům MAS, má-li však klient uzavřen s MAS smluvní vztah, nemá odvolání uděleného souhlasu v žádném případě vliv na plnění smluvních povinností ze strany MAS či jiných právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech.


10. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).
Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.


11.  Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
•   právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
•   právo osobní údaje opravit či doplnit;
•   právo požadovat omezení zpracování;
•   právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
•   právo požadovat přenesení údajů;
•   právo na přístup k osobním údajům;
•   právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
•   právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“)


1.  právo zlikvidovat osobní údaje, pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo pokud to nevyžaduje úkol ve veřejném zájmu či oprávněný zájem správce
2.  chybí souhlas a neexistuje žádný další právní důvod
3.  údaje byly zpracovány protiprávně
•    další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.


12. Co to znamená, že máte právo vznést námitku?
Pokud by se Vám nelíbilo, že v našem portfoliu produktů a služeb zpracováváme Vaše osobní údaje, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za konkrétním účelem. Pokud tak učiníte, pro konkrétní Váš účel Vaše údaje zpracovávat nebudeme, pokud nám tak neuloží jiný právní důvod.
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

13. Jak nás můžete kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního formuláře dostupného na webu http://www.strednipolabi.cz/, který zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., či písemně na naši adresu: MAS - Střední Polabí, z. s. se sídlem Plantáž č. p. 402/8, Brandýs nad Labem, PSČ 25001, k rukám pověřené osoby pro ochranu osobních údajů za MAS, a.s. – Mgr. Lenka Grygarová. Případně vedoucí CLLD Barboru Roušarovou na tel.:774 842 464

Závěrečné upozornění
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám s nárokem Vašich práv, vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována a archivována v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a dalšími právními předpisy.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates