Kontaky-modul

Strategie obsahuje výsledky dotazníkových šetření, výstupy veřejných zasedání a pracovních skupin. Vychází tedy z podkladů, kterým se věnovali všechny aktivní subjekty z území MAS Střední Polabí, ať obce, veřejné nebo soukromé subjekty a neziskové organizace, ale i fyzické osoby.

Strategie rozvoje regionu má 6 cílů, kterým se věnuje:

1. Zlepšit rozvoj regionu v oblasti vedení obcí, bydlení, výstavbě,urbanismu, infrastruktury vč. dopravy, veřejných prostranství, památek.

2. Zlepšit podmínky pro podnikání v regionu, podpořit rozvoj turistického ruchu a zemědělství.

3. Mít dostatečné množství volnočasových aktivit, kvalitního kulturního života a sportovních a turistických příležitostí v regionu MAS Střední Polabí.

4. Zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělávání a školství v regionu MAS Střední Polabí.

5. Zajistit dostupnou a kvalitní sociální péči vč. dostatečné podpory rodiny a preventivních opatření.

6. Mít kvalitní životní prostředí v regionu MAS Střední Polabí.

Strategie rozvoje území vyhodnocuje problémy a potenciál regionu a navrhuje jeho další rozvoj. Strategie má analytickou, strategickou a implementační část.

V analytické části je popsán a vyhodnocen stávající potenciál území v různých oblastech, včetně lidského a finančního, jsou zde také zanalyzovány rozvojové potřeby regionu. Přechod do další části strategie tvoří SWOT analýza. V návrhové části jsou na základě veřejných diskuzí a sběru podnětů a vyhodnocení potenciálu území stanoveny priority strategie, opatření a je popsán způsob jejich dosažení pomocí programových rámců. Strategická část neřeší všechny problémy našeho území, ale cíleně pouze ty, které místní partnerství identifikovalo jako klíčové a v rámci časového. Z nich jsme s ještě definovali akční plán na následující dva roky a vydefinovali jsme si oblasti, kterým se bude věnovat sama MAS, protože v území není jiný řešitel rozvoje.

Implementační část strategie popisuje organizační struktury a procesy při vyhlašování výzev, jejich administraci, vyhodnocení strategie, management a hospodaření MAS.

Evaluační zpráva - je výstupem mid-term evaluace realizace strategie CLLD_17_03_033, byla ŘO dne 5. srpna 2019 schválena

Evaluační zpráva - mid term evaluace PDF

 

Doplnění k naší strategie o opatření financované v rámci strategie v rámci Operačního programu životní prostředí MAS - Střední Polabí schválil řídící orgán dne 21. srpna 2018 v tomto znění.

Programový rámec OPŽP (PDF)

Analytická část CLLD bez revize změn (PDF)

Analytická část CLLD s revizí změn (PDF)

Programový rámec OPŽP (PDF)

Schématické znázornění (PDF)

Naši strategii MAS Střední Polabí schválili řídící orgány dne 24. listopadu 2017 v tomto znění:

Strategie CLLLD (PDF)

Implementační část (PDF)

Analytická část (PDF)

Finanční plán (PDF)

 

Archiv strategie:

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Střední Polabí byla odsouhlasena Valným shromážděním 17. 12. 2015.

Implementační část Strategie CLLD Střední Polabí

Analytická část Strategie CLLD Střední Polabí

Rozvržení fichí CLLD

Návrhová část CLLD

 

 

 

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates