Kontaky-modul

Pro žadatele
Strategie CLLD MAS - Střední Polabí pro období 2021 -2027 byla schválena lednu 2022. Pro region to znamená další finance, které přitečou z evropských fondů. Rozdělovat je budeme prostřednictvím výzev, které začneme vyhlašovat v roce 2023.
Strategie CLLD obsahuje čtyři programové rámce, které se liší svým tematickým zaměřením. Starají se o ně i rozdílná ministerstva. Jsou to Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), OP Zaměstnanost a Společná zemědělská politika
(SZP). Každý operační program je tvořen opatřeními, která už jsou zcela konkrétně zaměřená (např. infrastruktura pro vzdělávání, zemědělství, atp.)

Podrobnější popis jednotlivých opatření najdete ve  strategické části strategie CLLD  a ve  finančním a indikátorovém plánu.
Realizace všech projektů musí probíhat na  území MAS. Plán výzev na rok 2023 najdete v harmonogramu výzev jednotlivých operačních programů.
Žadatelé vypracují žádost o podporu v souladu s výzvou MAS, kterou podávají jako záměr na MAS. V průběhu přípravy žádosti mohou využít bezplatné konzultace v kanceláři MAS. Veškeré potřebné informace jsou k nalezení v textu výzvy a v navazující dokumentaci MAS i řídicího orgánu.
Postup pro hodnocení a výběr projektů se mírně liší v závislosti na operačním programu.

Podrobně je popsán v patřičné dokumentaci:
Více informací naleznete také v dokumentu Interní postupy u jednotlivých výzev nebo operačních programů.
 

A na jaké projekty můžete u nás v MAS žádat?
IROP
Integrovaný regionální operační program má ve své péči Ministerstvo pro místní rozvoj. Podporuje
vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a
zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. V naší strategii obsahuje celkem pět
opatření, která většinou podporují rekonstrukce a výstavbu.

Podpora složek IZS
Opatření si klade za cíl zlepšit akceschopnost jednotek IZS a dalších subjektů činných při řešení mimořádných událostí a bezpečnostních rizik (zajistit potřebné objekty a vybavení, systémy varování, prvky pro zvyšování bezpečnosti obyvatel atd.)
Celková částka podpory: 9.427.916 Kč

Infrastruktura pro vzdělávání
Opatření podporuje rozvoj, zkvalitnění a modernizaci infrastruktury vč. zlepšení technické a materiální vybavenosti školských zařízení a zařízení péče o děti vč. alternativních.
Celková částka podpory: 8.000.000 Kč

Sociální služby
Opatření se věnuje zvýšení kapacity a kvality potřebných sociálních služeb registrovaných i
neregistrovaných vč. zajištění jejich financování (např. vznik a rozvoj sociální služby pro mládež;
rozvoj hospicové péče, dostatečný počet sociálních bytů).
Celková částka podpory: 5.600.000 Kč

OP TAK
OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Je určen malým a středním podnikům včetně OSVČ a podporuje následující oblasti s podmínkou, že realizací projektu dojde k významnému posunu v rámci činnosti firmy:
a) Robotizace, automatizace, digitalizace
b) Web, e-shop a cloudové služby
c) Komunikační a identifikační infrastruktura
Celková částka podpory: 4.610.000 Kč
 
Zaměstnanost
Na operační program Zaměstnanost dohlíží Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podporuje například zaměstnanost, další vzdělávání a sociální začleňování. V aktuálním dotačním období MAS nevyhlašuje samostatné výzvy, ale sama realizuje projekt. V projektu chceme zajistit rozvoj komunitních aktivit, podporu neformálně pečujících, podpořit drobné místní rozvojové projekty a podnikatelské aktivity. Zaměříme se na hlavní specifikum našeho území, a to je velké množství mladých rodin, které se na území přistěhovaly a jejichž počet kvůli plánované výstavbě v území ještě poroste. Jsme mladé území, proto chceme vytvořit plán prorodinné politiky. V průběhu projektu budeme mapovat potřeby cílových
skupin i vyhodnocovat navržená opatření.


SZP
O Společnou zemědělskou politiku se stará Ministerstvo zemědělství. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství, investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. V naší strategii obsahuje celkem 7 opatření, které se však v případě PRV nazývají fiche.

Podnikání malých a středních podniků
Fiche podporuje konkurenceschopnost podnikatelských subjektů vč. zemědělců.
Celková částka podpory: 7.000.000 Kč


Základní služby a podpora obcí
Fiche podporuje dostatečnou a kvalitní infrastrukturu a vybavenost v obcích s ohledem na současný a plánovaný rozvoj obcí, současně si klade za cíl modernizaci, obnovu a výstavu budov sloužících potřebám obcí a jejich obyvatel vč. zázemí,...
Celková částka podpory: 10.000.000 Kč


Neproduktivní infrastruktura v krajině
Fiche podporuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa, například stezky pro turisty, herní a naučné prvky, odpočívadla, ale i další prvky.
Celková částka podpory: 2.000.000 Kč

Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER
Fiche podporuje zlepšování spolupráce v rámci regionu, nadregionální a mezinárodní spolupráci
Celková částka podpory: 2.888.300 Kč

Využijte bezplatných konzultací kanceláře MAS.

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates