Kontaky-modul

Vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování strategií místních akčních skupin ze stran řídících orgánů (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) nemůže naše, ani zatím žádná jiná MAS v České republice, vypisovat výzvy k předkládání projektů konečných žadatelů.

Pravidla pro žadatele (Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce, Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce)

Předpokládaný termín vypsání první výzvy je prozatím stanoven na přelom roku 2016/2017.

Projektové záměry naplňující strategii CLLD MAS Střední Polabí v letech 2016 - 2023 budou moci být podpořeny ze tří tematicky rozdílných operačních programů:
•    Integrovaný regionální operační program (zkráceně IROP)
•    Program rozvoje venkova (zkráceně PRV)
•    Operační program Zaměstnanost (zkráceně OPZ)

Integrovaný regionální operační program
Integrovaný regionální operační program vychází ze čtyř základních cílů regionální politiky pro roky 2014 – 2020 formulovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 a to:
•    podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického potenciálu regionů (růstový cíl),
•    zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl),
•    posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl),
•    optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální cíl).

Místní akční skupina Střední Polabí se s výše uvedenými cíli ztotožňuje a bude je plnit a respektovat při realizaci své rozvojové strategie.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) bude MAS Střední Polabí realizovat své aktivity komunitně vedeného místního rozvoje v šesti specifických opatřeních. Celkově může být z rozpočtu IROP, během sedmi let, u nás v regionu rozděleno 54,5 mil. Kč. Z regionálního operačního programu mohou čerpat prostředky především obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, církev a další. Míra podpory IROP prostřednictvím CLLD pro všechna opatření je 95%, tzn. finanční spoluúčast žadatele je 5% z celkových způsobilých nákladů projektu. Své projekty mohou žadatelé realizovat v těchto tematických oblastech:

K výše jmenovaným aktivitám hledáme realizátory zajímavých a inovativních projektů = obce, svazky obcí, jednotky požární ochrany, zřizovatele sociálních služeb, podnikatele se sociálními aspekty podnikání, vzdělávací subjekty a další žadatele, kteří potřebují investovat do zřízení, rekonstrukce či vybavení svého zázemí.

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova (PRV) je primárně zaměřen na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných (agroenvironmentálních) opatření. Usiluje také o realizaci investičních opatření, která povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, podporuje inovace zemědělských a potravinářských podniků a samozřejmě i obnovu a údržbu krajinné infrastruktury. Místní akční skupina Střední Polabí se v rámci PRV věnuje také podpoře diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostředí, zjednodušeně podporuje drobné venkovské podnikání s cílem vytvářet nová pracovní místa a v důsledku tak zvyšovat hospodářský rozvoj i životní úroveň dané venkovské oblasti.

MAS Střední Polabí bude vykonávat aktivity prostřednictvím metod komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Opatření M19 a operací 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Celkově může být z rozpočtu PRV, prostřednictvím MAS Střední Polabí, během sedmi let rozděleno 12,8 mil. Kč. Podpory mohou čerpat především zemědělci, drobní nezemědělští podnikatelé, potravináři, vlastníci lesů, obce, dobrovolné svazky obcí, neziskové organizace, církve a další žadatelé. Své projekty mohou realizovat v těchto tematických oblastech (fichích):

K výše jmenovaným aktivitám hledáme nositele zajímavých a inovativních projektů, především malé zemědělské či nezemědělské podnikatele, kteří s pomocí dotační podpory rozvinou svůj podnikatelský záměr, investují do technologií, zařízení a provozoven, a vytvoří tak nové pracovní místo (nebo budou podnikat na základě nově vzniklého živnostenského oprávnění).

Operační program Zaměstnanost
Operační program Zaměstnanost vymezuje hlavní priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné zprávy. Tento operační program se zaměřuje na čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Operační program Zaměstnanost podporuje pouze intervence nehmotného charakteru. Místní akční skupina Střední Polabí může svou strategii (CLLD) realizovat s finanční alokací z OPZ ve výši 12 mil. Kč.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené, osoby sociálním vyloučením ohrožené, uchazeči a zájemci o zaměstnání, neaktivní osoby a zaměstnanci místních aktérů, jejichž spolupráce se bude podporovat v rámci projektů naplňujících strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Pro řešení si MAS vytyčila 4 základní oblasti, v rámci kterých budou v následujících letech vybírány a podpořeny nejlepší projekty:

K výše jmenovaným aktivitám hledáme realizátory zajímavých a inovativních projektů = registrované poskytovatele sociálních služeb, obce, svazky obcí, sociální podniky, školy a školská zařízení, neziskové organizace, vzdělávací a poradenské instituce, které se s pomocí dotační podpory budou podílet na zvýšení zaměstnanosti, rozvoji podnikání se sociálními aspekty, zlepšování sociálních služeb, sociálního začleňování či zlepšení situace žen na trhu práce.

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates