Kontaky-modul

Avízo výzvy z OP Zaměstnanost vyhlásí naše MAS již 26. února 2018.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu
26. 02. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
02. 04. 2018, 12:00 hodin

Opatření CLLD 8 – Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin


Alokace
• 5 220 000,-Kč na výzvu
• min. dotace na projekt 400 000,- Kč, max. 5 220 000,- Kč


ŽADATELÉ:
• Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, NNO, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení
Na co lze žádat?
• Provoz příměstských táborů (ne pobytových) v době prázdnin (letních, podzimních, jarních, apod.)
• Provoz školního klubu pro žáky 1. stupně ZŠ
Hlavní aktivity
• Nákup vybavení
• Zajištění péče o děti (zaplacení pečujících osob)
• Pronájem prostor
• Animace 1x týdně v částce cca 2 000-3 000,- Kč

Délka projektu:
Max. 36 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2023
Financování
• Dle typu příjemce (školy a školská zařízení 15% spolufinancování,
• Ex-ante (zálohová platba) nebo Ex-post financování (finanční prostředky jsou příjemci vyplacené až po vynaložení nákladů)
• 75% přímé náklady, 25% nepřímé náklady
Co je nutné mít k podání žádosti?
• Kvalifikovaný elektronický certifikát – elektronický podpis
• Datovou schránku
• Registraci v ISKP 2014+
Kde najít důležité informace?
Výzva MAS (26. 2. 2018)
• Hodnotící kritéria MAS (příloha výzvy MAS)

Seminář pro žadatele:
• 6. 3. 2018 od 16:00 hodin
• Práce s monitorovacím systémem, přesné podmínky přípravy žádosti o podporu


Školní klub
Cílem opatření je zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Nejde tedy o podporu mimoškolních vzdělávacích aktivit, nýbrž o posílení služeb zajišťujících péči o děti.


Podmínky realizace:
- zařízení je určeno pro děti, které jsou žáky 1. stupně ZŠ (popř. přípravné třídy ZŠ)*
- minimální kapacita zřizovaného zařízení je 5 dětí, přičemž optimální počet dětí na jednu pečující osobu je nejvýše 15
- do rozpočtu projektu je možné zahrnout také náklady na doprovody dětí před/po vyučování do/z provozovaného zařízení a náklady na pečující osobu v době pobytu skupiny dětí ve venkovních prostorách tak, aby se skupinou dětí byly vždy 2 pečující osoby
- služby péče o děti mohou být poskytovány i v prostorách, ve kterých je provozována družina podle školského zákona; není však možný překryv doby provozu obou zařízení, ta musí být přesně odlišena, tomu pak bude odpovídat i výše nájemného (náklady na vybavení budou způsobilé pouze proporcionálně ve vztahu k využití pro a mimo projekt)
- s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací alespoň na každý školní rok (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu)
- příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přítomných dětí obsahující čas příchodu a odchodu dítěte (ověření při kontrole na místě)

Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
Podpora je určena na zajištění doprovodů dětí na kroužky a zájmové aktivity. Doprovody musí být vždy vázány na další aktivity v prorodinných aktivitách (bod 5.1 a 5.5), nemohou být realizovány jako samostatný projekt.


Podmínky realizace:
- týká se rodičů s předškolními a školními dětmi (1. stupeň ZŠ)
- v rozpočtu projektu mohou být doprovody zahrnuty buď jako služba (kapitola rozpočtu Nákup služeb), anebo může být doprovázející osoba zaměstnána na DPČ/DPP (kapitola rozpočtu Osobní náklady)
- jedno dítě může využít doprovod (tam a zpět) maximálně 3 x týdně
- s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby s aktualizací alespoň na každý školní rok (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu)
- příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) doprovázených dětí, obsahující čas odchodu dítěte, adresa místa kam je dítě doprovázeno a jméno a příjmení doprovázející osoby (ověření při kontrole na místě)


Příměstské tábory
Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin. Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt. Současně nemůže být souběžně realizován v kombinaci s aktivitou 5.2 (doprovody na kroužky a zájmové aktivity).


Podmínky realizace:
- doba konání příměstského tábora je omezena pouze na pracovní dny
- minimální kapacita příměstského tábora je 10 dětí
- s rodiči dětí musí příjemce uzavřít písemnou smlouvu o poskytování služby na dobu trvání jednotlivého turnusu, popřípadě více turnusů v daném školním roce (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu) (podmínka realizace projektu; není součástí žádosti o podporu)
- příjemce musí vést denní evidenci (elektronicky nebo v listinné podobě) přítomných dětí, obsahující čas příchodu a odchodu dítěte (ověření při kontrole na místě)

Maximální objem nákladů investičního charakteru (nákup dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku) na celkových přímých způsobilých nákladech projektu činí 50 %.

Konzultace
Barbora Roušarová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates