Kontaky-modul

Na této stránce jsou zveřejňovány veškeré informace týkající Výzvy MAS – Střední Polabí č. 3 OPŽP – Zeleň ve městech a obcích k předkládání Žádostí o podporu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, vyhlášené v souladu se schválenou strategií komunitně vedeného místního rozvoje reg. č. CLLD_17_03_033.

Výčet podporovaných aktivit:

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

Základní informace k výzvě:

Termín vyhlášení výzvy: 15.10.2019

Termín příjmu žádostí: od 15.10.2019 10.00 hod do 6.1.2020 19.00

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  31. 12. 2023 (včetně uzavření financování projektu)

Text výzvy MAS – Střední Polabí č. 3 OPŽP

Pozvánka na seminář 10. 12. 2019

Seminář k výzvěŽadatelé musí mít pro podání žádosti platný elektronický podpis, datovou schránku a registraci na https://mseu.mssf.cz/.

Doporučujeme všem žadatelům konzultovat projektové záměry předem na bezplatných osobních konzultacích.

 

Přílohy výzvy:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23. Odkaz na elektronickou verzi:

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674

Příloha č. 2 Výzvy MAS – Střední Polabí č. 3 OPŽP – Zeleň ve městech a obcích Hodnotící kritéria žádostí OPŽP

Náklady obvyklých opatření MŽP

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin

Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky

Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní

Seznam doporučených autochtonních dřevin

 

Postup výběru projektů se dále řídí platnými dokumenty spolku:

Stanovy spolku

Jednací řády orgánů spolku

 

Po ukončení výzvy

Seznam přijatých projektů

 

 

Konzultace k výzvě:

Ing. Mgr. Eva Neubergová – projektový manažer OPŽP
e-mail :  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon :  +420 730 182 815

telefon č. 2 v případě nepřítomnosti projektové manažerky PRV: +420 774 842 464

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates