Kontaky-modul

Do 16. října máte možnost jako neziskovka podat žádost o grant na MŽP do programu Grantová řízení pro nevládní a neziskové organizace. Jedna organizace může požádat až o 3 granty minimální částka na jeden projekt je 30.000 korun, maximální pak 200.000 korun, se spoluúčastí žadatele minimálně 30%.


O finanční příspěvek mohou žádat nestátní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje, právně vedené jako spolek či pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, nadace, nadační fond nebo církevní právnická osoba. Mezi podporované aktivity patří péče o biotopy, stepní lokality, slaniska a podmáčené louky, zachování krajinného rázu, péče o remízky a další drobné krajinné prvky, revitalizace keřových porostů, sadů, úvozových cest, polních cest, stromořadí apod.

Mezi aktivity, které chceme podpořit, patří například péče o cenné biotopy, zejména písčiny, stepní lokality, slaniska a podmáčené louky, zachování krajinného rázu, péče o remízky a další drobné krajinné prvky, ale i revitalizace keřových porostů, sadů, úvozových cest, polních cest, stromořadí, apod. Dále nás zajímají kvalitní projekty zaměřené na environmentálně odpovědnou spotřebu, energetické úspory a udržitelnou dopravu. V oblasti vzdělávání se chystáme podpořit výukové programy pro sociálně a jinak znevýhodněné cílové skupiny. Programem podporujeme organizace, které věnují ochraně životního prostředí velké množství dobrovolnické práce.

Díky této tradiční výzvě pro neziskové organizace mohlo MŽP vloni podpořit na 80 projektů, mezi ně patří projekty, jako např. Ukliďme svět, ukliďme Česko, RecyKafe (odběrná místa v kavárnách pro předcházení vzniku odpadu) nebo projekt Jděte ven – přímý kontakt s přírodou pro nejmenší.

Příklady podpořených projektů: http://www.projektymzp.cz/zaverecne-zpravy/?gridZaverecneZpravy-page=11&gridZaverecneZpravy-pageName=pageGridZaverecneZpravy&do=gridZaverecneZpravy-page

Více o výzvě: https://www.mzp.cz/cz/news_19092017_vyzvaNNO

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates