Kontaky-modul

Dne 28.8. jsem byla vyslána jako nastávající zaměstnanec MAS Střední Polabí pro oblast životního prostředí na výstavu Země živitelka s úkolem absolvovat seminář „Stromy v krajině“ a nabrat na něm inspiraci a informace pro záměry týkající se zeleně plánované v našem regionu. Seminář byl pořádaný v rámci doprovodného programu výstavy Spolkem pro obnovu venkova ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. K celkovému dojmu nutno říci, že ho kazil jednak nedostatek času na jednotlivé jinak vesměs přínosné a odbornými informacemi nabité přihlášené prezentace (na diskusi, která by měla být kořením každé takovéto akce a kde by měly při „tření mozků“ vznikat skutečně nové náhledy a nápady, se nakonec vůbec nedostalo), jednak celkovým značným rušením průběhu v důsledku špatného odhlučnění sálu a ne právě ohleduplného chování některých účastníků.

Po úvodním slově ministra zemědělství Jurečky zahájila dopolední blok přednáška „Funkce stromů v krajině“ Mgr. Radoslava Vlka, Ph.D., ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který pojal toto zajímavé téma poměrně formálně a teoreticky. Následovaly dvě přednášky o možnostech financování výsadeb stromů – první o programech resortu MŽP (Ing. Elena Bočevová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), druhý o možnostech podpory ze strany MZe (Ing. Martin Leibl Ph.D., Ministerstvo zemědělství ČR). Základní informace o pozemkových úpravách ve vazbě na výsadby dřevin podal Ing. Michal Pochop, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.  Ing. Martin Lípa z Českého svazu ochránců přírody hovořil o starých odrůdách ovocných dřevin jako o našem národním dědictví, popsal proces vytváření záchranných sortimentů starých odrůd a webové informační zdroje v této oblasti. Mimořádnou zajímavostí vynikala prezentace doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc. z ENKI Třeboň „Strom jako klimatická jednotka pro zadržení vody v krajině“. Na termosnímcích krajiny v kombinaci s měřenými teplotními daty prezentoval vliv zeleně na teplotu povrchů a obrovské klimatizační efekty vzrostlé zeleně v krajině i sídlech -  např. ulice bez stromů v extrémně teplém letním dni 51°C na povrchu, teplota pod stromořadím ve stejnou dobu 26,9°C, další snímek výseku krajiny -  teplota asfaltu 48°C, teplota hladiny vody rybníka 26°C, teplota nad korunami vzrostlých stromů 28°C, teplota travního porostu 36°C atd.

Odpolední blok přednášek byl zahájen prezentací „Projekt Milión stromů do krajiny“ Mgr. Petra Kulíška z KS MAS Královéhradecký kraj, pokračoval odbornou přednáškou „Výsadba a údržba stromů v kulturní krajině“ o technologii výsadeb a následné péče Ing. Zdeňka Buzka, soukromého zemědělce zabývajícího se pěstováním starých ovocných odrůd.

Jako příklad dobré praxe předvedl Ing. Miroslav Šobr, Městský úřad Strakonice, projekt „Zahradou poznání″, v rámci kterého už několik let provádějí obce v působnosti úřadu s jeho podporou drobné výsadby ovocných dřevin na památných místech apod. Projekt má silnou vazbu na místní tradice a turistický ruch i podstatné sociální efekty (výsadby jsou prováděné místními spolky, školami, ale i seniory z DPS). Zásadním pozitivem je, že vysázené stromy nejsou jako řada výsadeb ponechány svému osudu, ale je jim poskytována péče prostřednictvím obcí a MěÚ zajišťuje pravidelný odborný řez.

 

Všechny prezentace jsou k dispozici mj. na stránkách www.spov.org/aktuality a www.milionstromu.cz/aktuality

Za MAS -  Střední Polabí, z.s.

Ing. Mgr. Eva Neubergová

 

foto: www.zemezivitelka.cz

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates