Kontaky-modul

Nestátní neziskové organizace mohou získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci. Dotace bude poskytnuta až do výše 70% uznatelných nákladů na projekt.Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci, v rámci druhé výzvy pro rok 2017:
    
- Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb

Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Spolky
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Ústavy
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Obecně prospěšné společnosti
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb - Nadace a nadační fondy (ZSPO)
    

- Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí
Podporovány budou systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou regionálního a nadregionálního charakteru, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány budou projekty s konkrétními výstupy regionálního a nadregionálního významu a kvantifikovanými cílovými skupinami.
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Spolky
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Obecně prospěšné společnosti
Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí - Nadace a nadační fondy (ZSPO s celostátní působností)

Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti Ministerstva pro místní rozvoj. Žadatelem o státní dotaci se mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy.

Více informací:https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Programy-a-dotace/Dotace-pro-nestatni-neziskove-organizace-2017-(1)

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates