Kontaky-modul

 

Lhůta pro podání žádosti je od 18. dubna do 24. dubna, žádost se podává jak v písemné tak elektronické podobě.


a.) Podpora sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám  se zdravotním postižením a seniorům určená na základní  činnosti sociální služeb (investiční nebo neinvestiční)

Minimální a maximální výše dotace: 40 000 Kč , u investiční je max. výše 600 000 Kč, u neinvestiční 400 000 Kč.

Žadatel: poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a je zařazen do Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2017, případně do Sítě sociálních služeb MPSV pro rok 2017,
 
b) Podpora aktivit a dalších činností sociálního zaměření  zejména v oblasti podpory  rodiny, prevence kriminality a integrace romské menšiny na místní a regionální úrovni  (pouze neinvestiční) – oblast podpory rodiny, rodinné poradenství, sanace rodiny, doprovázení, terénní programy práce s rodinou, náhradní rodinná péče…

Minimální a maximální výše dotace: 40 000 - 200 000 Kč

Žadatel: "pověřená osoba", tj. fyzická či právnická osoba, které bylo uděleno pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně -právní ochraně dětí, v  platném znění.
NNO (specifikace blíže viz dotační program)

c) Podpora aktivit obcí ve Středočeském kraji v oblastech sociálního zaměření – prevence kriminality, procesy plánování rozvoje sociálních služeb - komunitní plánování, podpora Senior Pointů  - kontaktních míst pro seniory (pouze neinvestiční)

Žadatel: Obce, svazek obcí, mikroregion

Minimální a maximální výše dotace: 40 000 - 100 000 Kč

Uznatelné náklady:
Osobní náklady, včetně soc. a zdravotního pojištění, provozní náklady (spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a udržování), cestovné, ostatní služby

Neuznatelné náklady:
Pohoštění, dary, mzdy funkcionářů, finanční leasing, zahraniční pracovní cesty, výzkum a vývoj…

Minimální a maximální výše dotace: 40 000 Kč , u investiční je max. výše 600 000 Kč, u neivnvestiční 400 000 Kč.

Další informace naleznete na stránkách Středočeského kraje

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates