Kontaky-modul

Cílem Programu je zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel na území Středočeského kraje, která úzce souvisí se vzděláním k udržitelnému rozvoji v souladu s krajskou koncepcí EVVO  v letech 2011 - 2020.
Celkem je k rozdělení ve fondu 7 000 000 Kč.
Minimální a maximální výše dotace: 10 000 – 1 000 000 Kč. Spolufinancování ze strany žadatele není vymezeno, je ale k němu přihlédnuto při hodnocení žádosti (50 % spolufinancování získa 20 bodů atd)


Žadatelé: právnická osoba, nestátní neziskové organizace, obec, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem není Středočeský kraj, obchodní společnosti aj., podnikající fyzické osoby (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající, vyvíjející ve Středočeském kraji veřejně prospěšnou činnost v oblasti EVVO.


Termín pro podání žádostí:  od 18. dubna od 24. dubna 2017


Na co lze žádat:
A) Podpora programů, osvětových akcí, přednášek, seminářů, další vzdělávání pedagogických pracovníků, odborných exkurzí do chráněných lokalit, pobytů v naučných střediscích ekologické výchovy, terénních cvičení, naučných a osvětových materiálů, naučných stezek atd.


B) Podpora realizace ˝zelené školní učebny˝ - přeměny tradičních školních zahrad na přírodě blízké prostředí a jejich využití v rámci EVVO, podpora výsadby rostlin a stromů, vybavení, naučné stezky, základní terénní úpravy


C) Podpora přeměny zahrad u mateřských školek na zahrady a hřiště v přírodním stylu, podpora lesních MŠ – nákup vybavení a herních prvků z přírodního materiálu


D) Vytváření technického a odborného zázemí středisek EVVO a jejich aktivit – projektová dokumentace, realizace staveb, rekonstrukce staveb, pořízení technického vybavení

Mezi uznatelné náklady na akci nebo projekt jsou: mzdové nákady až do výše 50% ,  cestovní náhrady, drobný hmotný dlouhodobý majetek, doprava a ubytování, služby (pronájmy, tisk, distribuce, grafické práce aj), náklady na přeměnu zahrad, režijní náklady

Neuznatelné výdaje: občerstvení, stravování, dary, výdaje na telefony, internet, stavební a řemeslní technika, nemovitosti a pozemky, DPH …a ostatní výdaje, u kterých nelze prokázat souvislost s projektem.
Veškeré další a podrobnější informace na: www.kr-stredocesky.cz

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates