Kontaky-modul

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský Fond kultury a obnovy památek. V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci.

Středočeský Fond kultury a obnovy památek má následující tři tematická zadání:
•    Tematické zadání "Obecní knihovny"
•    Tematické zadání  "Obnova  památek"
•    Tematické zadání "Podpora kultury"
Žádosti se podávají  od 18. dubna 2017 od 9:00 hodin do 24. dubna 2017 do 16:00 hodin.

Obecní knihovny
Dotace zahrnuje žádosti na vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou – náklady neinvestičního charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.).

Žadatel: obec ve Středočeském kraji nebo knihovna zřízená obcí ve Středočeském kraji (příspěvková organizace). Knihovna musí být zapsána v evidenci knihoven MK ČR.

Minimální a maximální výše dotace: 10.000 – 50.000 Kč, s minimální spoluúčastí 20% ze strany žadatele.

Obnova památek
Zahrnuje akce/projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: tradice, reference o subjektu, zkušenost s OKPP, kvalita projektu, vícezdrojové financování, památka je vedená v seznamu nejohroženějších památek vedeném MK ČR, naléhavost opravy, připravenost akce, rozpracovanost opravy památky, finanční zajištění, využití památky po opravě, význam památky v regionu, krajinná dominanta památky nebo památka dotvářející urbanistické prostředí, uchování památkové hodnoty. Jedná se o kulturní památky podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále se jedná o drobné památky a architekturu umístěnou převážně na veřejných prostranstvích, u komunikací nebo ve volné krajině (např. kapličky, výklenkové kaple, křížové cesty, samostatně stojící sochy a sousoší, kašny, zvoničky, boží muka, kříže, smírčí kříže, význačné náhrobky, pomníky a pomníčky padlým, pamětní desky atd.). Dotace lze poskytnout na zpřístupnění uzavřených objektů pro turisty k nahlédnutí – osazení mříží na uzavřené objekty.

Žadatel: vlastník kulturní památky nebo drobné neprohlášené památky

Minimální a maximální výše dotace: 10.000 – 500.000 Kč, s minimální spoluúčastí 40% ze strany žadatele.


Podpora kultury
Neinvestiční dotace, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: originalitu projektu, tradice, nadlokálnost. Jedná se o projekty zejména v oblastech amatérské kultury (divadlo, folklor - tradiční lidová kultura - zapsáno v Seznamu nemateriálních statků TLK Středočeského kraje, hudba, tanec, film, foto, výtvarné umění a literatura -  soutěže a publikační činnost). Dále je možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické slavnosti, projekty muzejního typu.  Vždy by mělo dojít k posílení věhlasu Středočeského kraje. U festivalů, přehlídek a soutěží je požadována alespoň krajská úroveň.
 
Žadatel:  fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba

Minimální a maximální výše dotace: 10.000 – 100.000 Kč, s minimální spoluúčastí 20% ze strany žadatele

Veškeré další informace: www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/financovani-obnovy-kulturnich-pamatek;jsessionid=22FEE78842EBA0E04B2A312D88007B02.liferay_s1

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates