Kontaky-modul

Jedním z letos vyhlášených fondů ze Středočeského kraje je Fond sportu, volného času a primární prevence.  Podání žádostí je stanoveno od 18. dubna 2017 do 24. dubna 2017, žádosti se podávají v elektronické a písemné formě (viz metodický pokyn). Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů, a 0% u handicapovaného žadatele. Celkem je ze Středočeského kraje vyčleněno 25.000.000 Kč.

 

Tématická zadání a podmínky:

A.    Podpora sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit
a.)    Investiční podpora (výstavba nových sport. Zařízení a modernizace stávajících)

Žadatelé: školy a školská zařízení, NNO, pracující s dětmi a mládeží, handicapovanými dětmi, mládeží a dospělými – spolky, podobné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školské právnické osoby, obce, fyzické osoby (dospělí s handicapem a zákonný zástupce handicapovaného – pouze pro oblast neinvestiční podpory)
Minimální a maximální výše podpory: 40.000 – 500.000 Kč

b.)    Neinvestiční podpora (pro činnosti související se sportovními, zájmovými a vzdělávacími aktivitami dětí a mládeže, včetně handicapovaných, materiální vybavení do 40 tisíc Kč, organizace akcí regionálního, celostátního a mezinárodního významu,na cestovné, mzdy, provozní náklady…
Minimální a maximální výše podpory: 10.000 – 200.000 Kč

B.    Podpora vrcholového sportu -  neinvestiční podpora, zahrnující podporu sportovních subjektů související s vrcholovou sportovní činností
Žadatelé: právnické osoby působící na území Středočeského kraje, jejichž hlavní činností jsou sportovní aktivity na vrcholové úrovni
Minimální a maximální výše podpory: 10.000 – 200.000 Kč


C.    Podpora primární prevence- neinvestiční podpora – neinvestiční podpora, programy zaměřené na předcházení a omezení výskytu jednotlivých forem rizikového chování
Žadatelé: školy a školská zařízení, NNO pracující s dětmi a mládeží, handicapovanými dětmi, mládeží a organizace s certifikací odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence – spolky, pobočné spolky, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné spolenosti, ústavy, školské právnické osoby
Minimální a maximální výše podpory: 10.000 – 200.000 Kč

 

Veškeré podrobnosti o Fondu naleznete zde

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates