Kontaky-modul

Vyhlášen je zatím program Naplňování koncepce podpory dětí a mládeže ve Středočeském kraji v roce 2017. Program je vyhlášen pro neziskové organizace, které mají ve stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží. Výše dotace na jednoho žadatele je maximálně 70 000 Kč. Dotace může dosáhnout 70 % celkových uznatelných nákladů.Termín pro podávání žádosti je od 31. 3. 2017 do 14. 4. 2017.

 

Priority programu:
a) podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.;

Toto se týká posílení aktivit NNO, které vedou k postupnému a nenásilnému odbourávání zažitých negativních stereotypů a posílení zdravého prožívání života mladých lidí, a to jak formou osvěty, tak i praxe a dobrých příkladů.
Cílem je zintenzivnění pohybových aktivit zejména v přírodě formou sportovně-poznávacích vycházek a výletů, soutěží, letních táborů včetně putovních, apod. Dále pak postupně a nenásilně propagovat a uskutečňovat v praxi přechod ke zdravější stravě a stravovacím návykům, odbourat nadměrné požívání vysoce kalorických potravin a to v úzké spolupráci s rodinou.


b) podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit;

Dotace má dopomoci NNO vytvářet více příležitostí pro zapojení dětí a mládeže se sociálně slabým zázemím do volnočasových aktivit jako jsou kroužky, tábory, společenské a kulturní aktivity.


c) podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru;

Dotace je směřována na podporu NNO, které svými činnostmi a aktivitami budou posilovat zájem dětí a mládeže o dění okolo nich, a tím vzbuzovat zájem o veřejné dění, účast ve společenském životě, a to v klubech, škole a obci.


d) podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit.

Dotace směřuje na posílení činností NNO v oblastech, které u dětí a mládeže vzbudí zájem o tvořivost. Proto je důležité alespoň částečně zlepšit technické a materiální vybavení NNO, aby děti a mládež mohli využívat nové technické stavebnice, nářadí a jednodušší pracovní stroje. Je předpoklad, že jejich používáním se bude zlepšovat představivost, manuální zručnost dětí a mládeže a jejich technická gramotnost.
Cílem je vzbudit a podpořit zájem o technické obory, řemesla a manuální práci tak, aby se v podvědomí mladé generace zvýšila prestiž těchto oborů a řemesel, důležitost a potřebnost pro společnost.

 

Veškeré informace o dotačním programu, přílohy naleznete: www.kr-stredocesky.cz/web/20875/30

 

 

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates