Kontaky-modul

Jak to tak přijde, že na MASku přijede ministr? Hlavním důvodem ministerské návštěvy byly záměry iniciované obcí Káraný – obnovit místní přírodovědný klenot Hrbáčkovy tůně a zprůtočnit slepé labské rameno Grado. V posledních dvou letech proběhlo o tomto jednání s Povodím Labe, s. p., jako vlastníkem většiny pozemků a potenciálním investorem, a s Krajským úřadem jako kompetentním orgánem k povolování všeho možného i nemožného vzhledem k tomu, že zde leží chráněné území.

Jelikož toto snažení nevedlo zatím ke kýženému výsledku, odchytila Bára Krejčí jako starostka Káraného na krajském setkání přímo ministra životního prostředí a bylo jí nabídnuto, ať ho pozve na návštěvu. Proč tím pověřila MAS, byste se jí museli zeptat sami, ale výsledkem bylo, že  21. 8. 2019 dopoledne proběhlo v prostorách na brandýském zámku setkání s ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem zaměřené na revitalizaci vodních toků a aktivity s ní spojené v regionu středního Polabí.

Shánění informací a podkladů pro jednání nakonec vedlo k tomu, že nezůstalo u Káraného, ale v den D sedělo proti ministrovi s jeho vysoce postaveným doprovodem, který tvořil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a ředitel ze Státního fondu životního prostředí ČR, skoro dvacet lidí, od zástupců Povodí Labe a AOPK ČR přes starosty a místostarosty tří měst a několika obcí až po naše MASkové maličkosti. Vizí bylo ukázat, že obce jako takové i jejich obyvatelé mají zájem o „vodní opatření“ v krajině celkově a jsou ochotni pro ně v rámci svých možností udělat maximum.

Jaký byl výsledek více než dvouhodinové aktivní diskuse, které padl za oběť i plánovaný výjezd do terénu? Určitě se nám plně povedlo naplnit vizi setkání – ukázat nejvyšším představitelům resortu zájem obcí a místních obecně o pozitivní opatření v krajině a ochotu je podporovat a jít jim naproti. Dalším pozitivem je, že aktivity týkající se vody se stávají zásadní prioritou a v budoucnu se čeká jejich maximální podpora ze strany vlády, legislativy i financování.

U konkrétních záměrů v Káraném bude toto setkání patrně jen krokem ke kýžené realizaci v budoucnosti. Diskuse vyzněla zhruba tak, že se jedná o jednoznačná pozitiva, ale věci jsou složité, práce na nich mnoho, peněz omezeně atd. Nicméně z ní vyplynuly další kroky, které je možné udělat, aby se dobré věci umetla cestička, takže nás v nejbližší době čeká:
- Iniciovat zahrnutí záměrů na Hrbáčkových tůních a Gradu do plánů dílčích  povodí.
- Optimalizovat územní plán obce Káraný  s ohledem na plánované záměry.
- Iniciovat zanesení záměrů do územně analytických podkladů se statusem veřejně prospěšné stavby.
- Pokračovat v jednáních o záměrech s povodím, krajským úřadem a AOPK ČR.
- Požádat o prostředky na zpracování adaptačního/mitigačního plánu pro dotčený region z prostředků Norských fondů (návrh ředitele SFŽP ČR)
Držte nám všichni palce, ať se dobré věci nakonec podaří.
 

Fotogalerie

Velké poděkování za organizaci této akce a za dokonalou přípravu patří Evě Neubergové, která v MAS koordinuje projektové nápady v životním prostředí od myšlenky k realizaci.
Barbora Roušarová – vedoucí MAS

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates