Kontaky-modul

V Místní akční skupině Střední Polabí jsme si dali za úkol pomoci s administrací projektů, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se říká zkráceně šablony. Do první vlny těchto projektů se zapojilo 24 škol z regionu a podařilo se realizovat aktivity za 13,5 mil. korun bez jediného porušení rozpočtové kázně. Náš aktivní přístup, preciznost, odborný přehled a metodická pomoc ředitelům při administraci žádosti i v průběhu samotné realizace, přesvědčila 31 škol, aby s námi spolupracovali i v druhé vlně šablon.

Do druhé vlny šablon II. mohly školy podat žádosti do 28. 6. 2019, kdy byla výzva ukončena. V současné chvíli ředitelé škol, buď už realizují, případně s novým školním rokem zahájí realizaci svých projektů v celkové výši 26,8 mil. korun.
Do projektů se zapojily mateřské, základní a základní umělecké školy, městské domy mládeže, školní družiny a školní kluby. Opomenuto nezůstalo ani gymnázium. Výběr šablon byl zcela v režii dané školy a korespondoval s jejími potřebami. A co vlastně znamená – realizovat šablony? Šablony jsou předem nastavené aktivity, které mají předdefinovaný průběh a přesný způsob vykazování. Například si škola zvolí šablonu – školního asistenta, kterého financuje z dotací. A nejen že mu hradí plat i případné odměny, ale i veškeré pomůcky, které ke své činnosti potřebuje a v neposlední řadě i školení či další osobností rozvoj. Škola předloží jako výstup z projektu měsíční činnost školního asistenta, kde bude v popisu uvedeno, jakým způsobem se věnoval třem žákům ohroženým školním neúspěchem. Ve zjednodušených projektech se nedokládají ke kontrole skutečné výdaje, ale pouze důkazy o realizaci navolených šablon.

Školy tedy mohou ze šablon hradit například školení pro pedagogy zaměřené na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, dále realizují vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, pedagogický sbor posílí o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou financovány čtenářské kluby, kluby zábavné logiky. Projekt hradí rozšíření spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. Právě možnost pořídit do školy více počítačů či tabletů a efektivně tyto zařízení používat v různých předmětech, případně proškolit pedagogy a zajistit odbornou IT pomoc při zavádění nových metod do praxe, byly pro školy velice atraktivní a třetina škol má tuto aktivitu ve svých projektech zařazenou.
Novinkou v šablonách II. jsou tvz. projektové dny a to jak ve škole, tak i mimo ni, kdy se zapojí do vyučování odborník z praxe. Takovým odborníkem může být například malíř, který za pomocí žáků navrhne a poté vymaluje prostory školy edukačními prvky.  Může to být nevidomý, který umožní žákům na jedno dopoledne nahlédnout do svého světa. Pro ty nejmenší jsou například připraveny programy z polytechnickým zaměřením. Stanou se tak malými architekty, staviteli mostů či vodohospodáři. Toto byl pro nás impuls, jak inspirovat ředitele a nabídnout jim ověřené a zapálené odborníky z různých oblastí, které mohou obohatit výuku o své znalosti a praxi. Přesně toto je posláním místních akčních skupin. Propojovat. Inspirovat. Dělat „něco navíc“. A samozřejmě pomáhat čerpat dotace, kdy v případě škol a školských zařízení v regionu, dosáhly díky MAS Střední Polabí z.s. na celkovou částku více jak 40. mil. Až si půjdete vyzvednout děti do školky, školy či z kroužku, všimněte plakátu s informací o šablonách u hlavních dveří. Nyní už víte, co to znamená.


Marcela Tógliová
projektový manažer

Náš Facebook

Hledat

Free business joomla templates